Kúpalisko

Bolo vybudované ako kúpalisko pre zámockých pánov. Býva nazývané aj s prívlastkami “zámocké”, “panské”, alebo ako Jazierko pri medveďovi. Výmera kúpaliska je 511 m2, na hlbšej strane je kúpalisko hlboké 2,4m. Má lichobežníkový tvar a kolmé steny. Za “jazierko” býva niekedy označované zrejme z toho dôvodu, že je po obvode obložené prírodnými kameňmi, navyše je dokonale vsadené do okolitého, prevažne zalesneného terénu, ktorým je ústie doliny. V minulosti bývalo veľmi atraktívne pre verejnosť, nakoľko to bolo jediné miesto na okolí, kde sa dalo kúpať, a to až približne do 70. rokov 20. storočia.

Kúpalisko bolo postavené koncom 19. storočia v zadnej časti parku a jeho autorom je Vojtech Strnad. Kúpalisko ešte nie je zobrazené na mapách III. vojenského mapovania, ktoré prebiehalo v rokoch 1875-1884. Vtedy ešte na jeho mieste stála stavba, pravdepodobne Žltý pavilón. Vzhľad okolia kúpaliska bol v minulosti značne odlišný, oproti tomu ako je to dnes. Bolo obklopené lúkami, na ktorých oddychovali ľudia. Mostík, ktorý je súčasťou kúpaliska mával zábradlie a pergolu z hrubých konárov s čečinou na vrchu a za ním sa nachádzali prezliekárne. Železné oká, ktoré sú po vnútorných stranách kúpaliska, slúžili na prevlečenie lana, o ktoré sa plavci pri brehu zachytávali.

Na jeho napájanie boli využívané tri zdroje vody:

  • Potok Leveš, z ktorého bola voda privedená do kúpaliska povrchovým kanálom, vybudovaným vrchným záhradníkom Vojtechom Strnadom.
  • Prepad zo starého vodojemu pri ceste na Babylon. Prepad bol zvedený rúrou do doliny za kúpaliskom, kde rúra trčala z kopca a tiekla z nej voda. Zosuv pôdy neskôr rúru zavalil. Od tejto rúry až ku kúpalisku bol vybudovaný povrchový kanál z keramických žľabov. Žľaby sú stále viditeľné, v rámci brigády sme odkopali a očistili. Časť je poškodená, niektoré boli rozbité, ale inak vyzerajú doposiaľ funkčne.
  • Prepad z nového vodojemu (1939) na Babylone. Rúra vychádza zo zeme pod vodojemom, následne voda tiekla dole celou dolinou od nového vodojemu až po kúpalisko. Táto dolina vytvára akési prirodzené koryto pre vodu. V mieste, kde bolo predpokladané vyústenie prepadu zo starého vodojemu sa voľným okom viditeľné koryto napája na už spomínaný povrchový kanál z keramických žľabov.

Niekedy sa uvádza ako zdroj vody prameň v doline za kúpaliskom. Nešlo však o prameň, ale o vyústenie prepadovej rúry zo starého vodojemu. Prepad zo starého vodojemu časom zanikol, rúru zavalila zem. V súčasnosti nie je badateľné žiadne vyvieranie vody v tejto lokalite, ktoré by indikovale existenciu prameňa. Zvýšená vlhkosť je daná tým, že sa tu koncentruje dažďová voda stekajúca zo svahov.

Kúpalisko sa vypúšťalo jednoduchou zátkou na trojmetrovej tyči, umiestnenej v odtokovej šachte, a voda následne tiekla podzemnou vypúšťacou rúrou do vyúsťujúcou do Jazierka s baštou. Neskôr sa rúra pravdepodobne upchala a tak bola zboku prerazená a provizórne napojená na povrchový kanál vedúci do Jazierka s baštou. Okrem vypúšťacej rúry malo kúpalisko aj prepadovú rúru, slúžiacu na priebežný odtok vody, ak jej hladina presiahla výšku tejto prepadovej rúry. Prepadová rúra vyúsťuje na odvrátenej strane skalky vybudovanej v blízkosti kúpaliska, na ktorej kedysi stála plastika medveďa. Voda následne vtekala maličkým vodopádom do šachty pod skalkou. Ďalej tiekla podzemnou rúrou do ďalšej šachty, odkiaľ podľa potreby tiekla buď do Jazierka s baštou, alebo povrchom do potoka Leveš.

Príroda a zub času však za desaťročia urobili svoje a v čase vzniku nášho združenia boli z bývalej krásy kúpaliska a jeho okolia len pozostatky niekdajšej slávy. V rámci našej činnosti bolo kúpalisko v roku 2012 generálne vyčistené, odstránené nálety, divo rastúce kríky, prekopané a vyčistené chodníky a okolité oddychové priestranstvá, prečistená dolina vedúca k vodojemom a čiastočne obnovený povrchový napájací kanál v doline za kúpaliskom. Neskôr sme osádzali lavičky, opravovali poškodené potrubie a kúpalisko a jeho okolie pravidelne čistíme a udržiavame. Posledné roky sa v tomto priestore organizujeme každoročne aj jednu letnú brigádu so zamestnancami AE Mochovce.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS