Podporte nás

Každý rok máte možnosť poukázať dve, resp. tri percentá z odvádzanej dane z príjmu Vami zvolenému subjektu, ktorý je registrovaný ako prijímateľ 2%. Takýmto subjektom je aj občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY. Sme občianske združenie založené na dobrovoľníckej činnosti a prostriedky získané prostredníctvom 2% dane sú pre naše fungovanie dôležité. Budeme Vám vďační, ak sa takýmto spôsobom rozhodnete podporiť park v Topoľčiankach a naše aktivity v ňom. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2%

Obchodné meno/Názov: PARK TOPOĽČIANKY
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42208653
Sídlo: Parková 11, 95193 Topoľčianky

Nezabudnite, daňové priznanie podávate za rok 2017.

Tlačivá pre zamestnancov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Postup krokov na poukázanie 2%:

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a viete si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3%, ak ste dobrovoľnícky odpracovali v roku 2017 aspoň 40 hodín, a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie). Táto suma musí byť minimálne 3€.

4. Pozorne si prečítajte celé Vyhlásenie. Pokiaľ chcete 2% podporiť naše občianske združenie, napíšte do Vyhlásenia údaje o našom združení (viď. vľavo).

5. Obe tieto tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie), doručte do 2.5.2018 na príslušný daňový úrad. Adresu Vášho daňového úradu môžete nájsť aj na tomto odkaze.

6. Nezabudnite, že ak ste poukázali 3% dane, je potrebné priložiť k tlačivám aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. V prípade, že ste našimi brigádnikmi, požiadajte o tlačivo predsedu združenia, po kontrole počtu odpracovaných hodín Vám ho radi vystavíme.

Tlačivá pre fyzické osoby - podnikateľov

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)

alebo

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)

Postup krokov na poukázanie 2%:

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3%, ak v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie). Táto suma musí byť minimálne 3€.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú príslušné kolónky na poukázanie podielu dane v prospech jedného prijímateľa. Pokiaľ poukazujete 2%, resp. 3% dane nášmu združeniu, údaje, ktoré potrebujete v daňovom priznaní uviesť nájdete na tejto stránke (viď. vľavo).

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Pokiaľ neviete adresu, pomôže Vám tento odkaz.

4. Nezabudnite, že ak ste poukázali 3% dane, je potrebné priložiť k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. V prípade, že ste našimi brigádnikmi, požiadajte o tlačivo predsedu združenia, po kontrole počtu odpracovaných hodín Vám ho radi vystavíme.

Tlačivá pre právnické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Ak právnická osoba v roku 2017 až do podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 darovala financie vo výške minimálne 0,5% dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácií, nielen prijímateľovi), potom môže poukázať 2% dane. V opačnom prípade poukazuje 1% dane.

Postup krokov pre poukázanie 1% (resp. 2%):

1. Vypočítajte si z Vašej dane z príjmov právnickej osoby 1% (resp. 2%) – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 1%, musí byť však splnená podmienka poukázania minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (resp. 2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Ak ste sa rozhodli poukázať 1% (resp. 2%) nášmu združeniu, údaje, ktoré je potrebné napísať do daňového priznania nájdete na tejto stránke (viď. vľavo). Pokiaľ by ste chceli 1% (resp. 2%) rozdeliť medzi viacerých príjimateľov, vložte do daňového priznania ďalší list ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a na tento list uveďte analogicky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Pokiaľ neviete správnu adresu, pomôže Vám tento odkaz.

lekkerkief.media webbsite © 2011-2017 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.