Žigmund Keglevich de Buzin (1732-1805)

Žigmund Keglevich de Buzin (4.5.1732-19.12.1805), bol vysokým cirkevným hodnostárom a rektorom Trnavskej univerzity.

Žigmund Keglevich de Buzin sa narodil 4.5.1732 v Turni nad Bodvou, kde bol jeho otec hlavným turnianskym županom. Bol tretím z desiatich detí  grófa Jozefa Keglevich de Buzin, a jeho manželky Terézie Thavonath von Thavon.

Rodinný život

Žigmund Keglevich absolvoval gymnaziálne štúdia v Bratislave a prvý ročník teológie v Trnave. Teologické štúdiá ukončil na pápežskom kolégiu Germanicum et Hungaricum v Ríme, kde z nej získal doktorát. Za kňaza bol vysvätený 10.9.1755. V roku 1759 sa stal bratislavským kanonikom, 19.4. 1760 ostrihomským kanonikom. 3.5.1762 sa stal prepoštom kapituly sv. Štefana a 30.4.1766 ostrihomským veľprepoštom.

Funkcie

Dňa 19.4.1764 bol menovaný za titulárneho biskupa (– elekta) makarského („episcopus makariensis“), v maďarských zdrojoch uvedený ako „makáriai választott püspök“.

Od približne pol. 16. stor. boli za titulárne biskupstvá v Uhorskom kráľovstve a priľahlých územiach vybrané sídla, ktoré boli okupované Osmanskou ríšou. Takíto titulárni biskupi boli menovaní uhorskými autoritami bez pápežského súhlasu, a teda ako zvolení biskupi – elekti nemali biskupskú vysviacku ani právomoc.  Nosili však biskupské insígnie, a väčšinou získali významné úrady.

Titulárny biskup
Uhorské titulárne biskupstvá

Trnavská univerzita bola od jej založenia v roku 1635 až do roku 1773 vedená Spoločnosťou Ježišovou (jezuitmi). Rektorov Trnavskej univerzity menoval v rokoch 1635-1770 provinciál Rakúskej provincie Spoločnosti Ježišovej z radov členov rehole. Žigmund Keglevich sa stal prvým voleným rektorom univerzity, a to na základe reformy univerzity z roku 1769. Bol zároveň prvým rektorom, ktorý nebol jezuita. Zvoleným bol už 12.12.1769, avšak funkcie sa ujal až na obdobie 1771-1772. Žigmund Keglevich viedol univerzitu v jej najlepších časoch. Bola ešte stále jezuitskou vzdelávacou inštitúciou s nádherným univerzitným kostolom, 4 fakultami vrátane nedávno zriadenej lekárskej fakulty, knižnicou, observatórium  a pod.  Po Žigmundovi Keglevichovi viedli univerzitu ešte ďalší piati volení rektori, kým nebola univerzita v roku 1777 presídlená do Budína, do centra Uhorska.

Rektor Trnavskej univerzity

Biskup Žigmund Keglevich bol spolu so svojím bratom Karolom mecenášom výstavby viacerých kostolov na rodových panstvách a majetkoch. K nim patril predovšetkým kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach z roku 1784, kostol Všetkých Svätých v Jedľových Kostoľanoch z roku 1796, alebo kostol sv. Terézie Ávilskej v maďarskej obci Bódvarakó z roku 1803.

Výstavba kostolov

Žigmund zomrel 19.12.1805 v Trnave, kde vtedy sídlila ostrihomská kapitula, ako posledný zo súrodencov.

Úmrtie

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS