Barbara Keglevich de Buzin (1779-1813)

Barbara (Babette) sa narodila 8.10.1779 v Bratislave. Bola miláčikom rodiny a domácky ju nazývali Babette. 10.2.1801 sa vo Viedni vydala za ríšske knieža Inocenta Odescalchiho (22.7.1778 Rím – 23.9.1833 Obermeidling).

Babette je pokladaná za jednu z najznámejších členov rodu Keglevich. Bola Beethovenovou klavírnou žiačkou vo Viedni, a do dejín hudby vošla vďaka tomu, že jej skladateľ venoval niekoľko svojich diel, najmä veľkú klavírnu sonátu nazývanú aj „Grand Sonata“, či klavírny koncert č. 1. V roku 1796 počas návštevy Bratislavy Beethoven koncertoval v Keglevichovom paláci.

Rodinný život

Odescalchiovci boli talianskym šľachtickým rodom. Prvý z rodu Odescalchi, ktorému bol cisárom Leopoldom  I. v roku 1689 za zásluhy v bitke pri Viedni udelený titul knieža Svätej ríše rímskej bol Lívio, synovec pápeža Inocenta XI. Odescalchiho.  Lívio bol bezdetný a posledný mužský člen staršej vetvy rodu a preto, aby sa zabezpečilo jeho pokračovanie, tituly vrátane rodového mena Odescalchi získal v roku 1714 jeho  príbuzný Baltazár z rodu Erba (Baltazár bol vnukom pápežovej sestry Lukrécie a jej manžela Alexandra Erba). Keglevichovci si príbuzenstvo s Odescalchiovcami vážili,  a toto spríbuznenie zaznamenali aj na epitafe Babettinho otca grófa Karola v kostole v Topoľčiankach z roku 1805 vrátane zmienky o pápežovi Inocentovi XI. (Inocent XI. okrem iného  inicioval v roku 1683 kresťanskú koalíciu, ktorá v tom istom roku zvíťazila v historickej bitke proti Osmanom pri Viedni, následne inicioval Svätú ligu proti osmanskému islamskému impériu v Európe).

Kniežací pár  Inocent  a Babette žil prevažne vo Viedni. Z 12 ročného manželstva sa im narodilo 8 detí – Jozef, Inocent, Leopoldína, Lívio, Augustín, Cecília, Paulína a Viktória  (Cecília sa narodila na zámku v Topoľčiankach),  prvé tri  však zomreli v detskom veku. Čo sa týka ďalších osudov Odescalchiovcov na Slovensku, niektorí potomkovia syna Augustína tu žili až do roku 1945.

Na základe manželstva Inocenta a Babette  časť keglevichovského panstva Topoľčianky zač. 19. stor. prešla do rúk  Odescalchiovcov. Týmito obcami boli Solčany, Skýcov, Malá Lehota. Solčany mali v živote rodiny Odescalchi významné postavenie, nakoľko si tu rodina neskôr  (až po Babettinej smrti) postavila klasicistický kaštieľ  s parkom. Na Skýcove  dal v roku 1888 Babettin vnuk knieža Artúr Odescalchi prestavať renesančný kaštieľ do romantickej podoby (Artúr bol známy bohémskym spôsobom života, čo viedlo k tomu, že ho okolití šľachtici donútili odísť do Kremnice, kde do konca života pôsobil vo funkcii banského kapitána). Ďalšími akvizíciami rodu na Slovensku, už mimo panstva Topoľčianky, boli kaštiele v Nitrianskej Strede a v Suchej nad Parnou (v r. 1928).

Spojenie s rodom Odescalchi

Babette zomrela predčasne ako 33 ročná vo veľkonočnú nedeľu vo Viedni. O týždeň neskôr bola pochovaná v rodinnej krypte Keglevichovcov v Topoľčiankach, ako o tom svedčí  zápis v matrike: „Anno 1813 Die 18 Aprilis Viennae Pie in Domino Obiit Celsissima Domina Barbara nata e Comitibus Keglevics Romani Principis Celsissimi Domini Innocentii Odescalchi Conthoralis. Die 25a ejusdem, Seu Dominica in Albis ad Cryptam Kis-Tapolcsanienseni  (pozn. správne -ensem) sepulta annorum 32.“  (18. apríla 1813 vo Viedni zbožne skonala v Pánovi vznešená pani Barbara rodená grófka Keglevich, manželka vznešeného pána Innocenta Odescalchiho, rímskeho kniežaťa. Dňa 25. toho istého mesiaca a roka, alebo v „Bielu nedeľu“, bola pochovaná v krypte v Topoľčiankach, vek 32 rokov).

Úmrtie

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS